Αφετηρία του ερευνητικού προγράμματος «Γλωσσολογία και Διδασκαλία της Γραμματικής» αποτέλεσε η συνεργασία του Μιχάλη Γεωργιαφέντη και της Αγγελικής Τσόκογλου που έχει ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 στη βάση των κοινών επιστημονικών τους ενδιαφερόντων. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμοθετημένα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό με αντικείμενο τη σχέση Γλωσσολογίας και Διδασκαλίας καθώς και τη δημιουργία ανάλογου εργαστηρίου – κέντρου για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα. Επίσης, έχει στόχο τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων / ημερίδων και εργαστηρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α’-βάθμιας και Β’-βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ελεύθερης πρόσβασης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου. 

Το 2019-20 το πρόγραμμα έλαβε χρηματοδότηση από το ΕΚΠΑ μέσω του ΕΛΚΕ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της έρευνας, εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου», προϊόν της οποίας είναι μεταξύ άλλων και ο παρών ιστότοπος. Για τη δημιουργία και τη φιλοξενία του ευχαριστούμε το Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου και τη Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων – ιδιαιτέρως την κα Ελένη Πάστρα που έχει επιμεληθεί το δημιουργικό του μέρος.

Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα του προγράμματος αποτυπώνονται στις επόμενες σελίδες. 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εκδηλώσεις στο ΕΚΠΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
23 ΣΑΒΒΑΤΟ
Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις για τη συγκεκριμένη ημερομηνία. ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ